Home Releases 2021, №1 (41)

The Use of Euphemisms in Mass Media as a Method of Forming an Image of a Political Leader (D. Trump's Statements about COVID-19)

Young Scientists’ Platform , UDC: 81'373.49 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.14

Authors

  • Ostanina Anastasia Viktorovna Assistant professor, postgraduate student of Foreign Philology Department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: ostaninaav@mgpu.ru

How to link insert

Ostanina, A. V. (2021). The Use of Euphemisms in Mass Media as a Method of Forming an Image of a Political Leader (D. Trump's Statements about COVID-19) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 130-136. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.14
References
1. Literatura
2. Bubnova I. A. E'volyuciya russkoj yazy'kovoj lichnosti // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 3 (19). S. 34-41.
3. Bubnova I. A., Terentij L. M. Diplomaticheskij diskurs v psixolingvisticheskom aspekte // Vestnik NGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2012. T. 10. Vy'p. 1. S. 68-75.
4. Gal'perin I. R. Ocherki po stilistike anglijskogo yazy'ka. M.: Izd-vo literatury' na inostranny'x yazy'kax, 1958. 462 s.
5. Zherebilo T. V. Metody' lingvisticheskogo issledovaniya i opisaniya yazy'ka, obuslovlenny'e funkcional'no-stilisticheskim invariantom yazy'kovoj sistemy'. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_ izdanijakh/t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_yazy'ka_ obuslovlennye_funkcionalno_stilisticheskim_invariantom (data obrashheniya: 24.10.2020).
6. Koval'chuk O. V. Kommunikativny'e strategii i taktiki publichnogo diplomaticheskogo diskursa // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2020. № 2 (38). S. 132-137.
7. Kry' sin L. P. E'vfemizmy' v sovremennoj russkoj rechi // Rusistika. Berlin, 1994.
8. № 1-2. S. 28-49.
9. Leont'ev A. N. Potrebnosti, motivy', e'mocii. M.: Izd-vo MGU, 1971. 40 s.
10. Slavina V. A. O «povestke dnya» dlya politicheskix zhurnalistov. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-povestke-dnya-dlya-politicheskih-zhurnal-istov/viewer (data obrashheniya: 27.10.2020).
11. Xomskij N. Soglasie bez soglasiya: manipulyaciya obshhestvenny'm mneniem. Data publikacii: 15.08.2006. [E'lektronny'j resurs] // E'lektronnaya publikaciya: Centr gumanitarny'x texnologij. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/489 (data obrashheniya: 24.10.2020).
12. Shejgal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. Volgograd: Peremena, 2000. 386 s.
13. David Smith. Trump halts World Health Organization Funding over Coronavirus 'Failure' [E'lektronny'j resurs] // The Guardian. 15 Apr. 2020. URL: https://www.theguard-ian.com/world/2020/apr/14/coronavirus-trump-halts-funding-to-world-health-organization (data obrashheniya: 20.10.2020).
14. David Smith. Trump Talks Himself up as 'Wartime President' to Lead America Through a Crisis [E'lektronny'j resurs] // The Guardian. 22 Mar. 2020. URL: https://www. theguardian.com/us-news/2020/mar/22/trump-coronavirus-election-november-2020 (data obrashheniya: 20.10.2020).
15. Guardian Staf. Donald Trump Calls Covid-19 'Kung Flu' at Tulsa Rally [E'lek­tronny'j resurs] // The Guardian. 21 Jun 2020. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/20/trump-covid-19-kung-flu-racist-language (data obrashheniya: 24.10.2020)
16. Lauren Aratani. Fact Check: Flu Comparisons [E'lektronny'j resurs] // The Guar­dian. 10 Apr. 2020. URL: https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/apr/09/coro-navirus-us-live-trump-economy-unemployment-latest-updates?page=with:block-5e8fa-fa58f082dfd549d3dbf#block-5e8fafa58f082dfd549d3dbf (data obrashheniya: 15.10.2020).
17. Tom Embury-Dennis. Trump Demands Republican Convention 'with No Masks or Social Distancing' Despite Coronavirus Pandemic [E'lektronny'j resurs] // The Indepen­dent. 30 May 2020. URL: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ trump-republican-national-convention-north-carolina-coronavirus-masks-social-distanc-ing-roy-cooper-a9540051.html (data obrashheniya: 17.10.2020).
Download file .pdf 225.61 kb