Home Releases 2021, №1 (41)

The Spell of Oblivion and Ambiguous Logic in «Boring Story» by A. P. Chekhov

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1-31.09"18" DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.15

Authors

  • Voronina Yulia V. Postgraduate student of the History of Russian Literature Department, Moscow State University named after M. V. Lomonosov. E-mail: julvoronina@mail.ru

How to link insert

Voronina, Y. V. (2021). The Spell of Oblivion and Ambiguous Logic in «Boring Story» by A. P. Chekhov Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 137-143. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.15
References
1. Istochniki
2. Chexov A. P. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Sochineniya: v 18 t. T. 7. 1888­1891 gg. / redkol.: N. F. Bel'chikov (gl. red.) [i dr.]; AN SSSR, In-t mirovoj literatury' im. A. M. Gor'kogo. M.: Nauka, 1977. 733 s.
3. Esenin S. A. Sobr. soch.: v 3 t. T. 1. M.: Pravda, 1977. 448 s.
4. Literatura
5. Agratin A. E. «Igra v soby'tie»: k voprosu o povestvovatel'noj identichnosti chexovskogo geroya (na primere rasskazov «Posle teatra» i «Popry'gun'ya») // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 4 (20). S. 78-83.
6. Getmanova A. D. Uchebnik po logike. M.: Vlados, 1995. 368 s.
7. Lakshin V. Ya. O «smy'sle very' Chexova» // Chexoviana: Stat'i, publikacii, e'sse. M.: Nauka, 1990. S. 7-19.
8. Merezhkovskij D. S. Chexov i Gor'kij // Gryadushhij xam. M.: Respublika, 2004. S. 40-75.
9. Rozanov V. V. Nash «Antosha Chexonte» // Rozanov V. V. My'sli o literature. M.: Sovremennik, 1989. S. 299-304.
10. Romanova G. I. Kartina mira v rasskaze A. P. Chexova «Mechty'» // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 1 (25). S. 8-13.
11. Sartr Zh. P. By'tie i nichto. Opy't fenomenologicheskoj ontologii. M.: TERRA -Knizhny'j klub; Respublika, 2002. 639 c.
12. Chany' shev A. N. Traktat o neby'tii // Voprosy' filosofii. 1990. № 10. S. 158-165.
Download file .pdf 250.18 kb