Home Releases 2020, №4 (40)

Regionalisms of Russian Origin in Erzurum and Kars' Dialect

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.512.161'373.45=161.1 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.40.4.06

Authors

  • Shapoval Viktor Vasilyevich PhD (Philology), docent, associate professor of thr Department of Teaching Methods in History, Social Science and Law, Institute of Humanities, MCU. E-mail: ShapovalVV@mgpu.ru
  • Bak Hadi Doctor of Philology, head of the Department of Russian Language and Literature, Ataturk University (Erzurum, Turkey). E-mail: hadi.bak@atauni.edu.tr

How to link insert

Shapoval, V. V. & Bak, H. . (2020). Regionalisms of Russian Origin in Erzurum and Kars' Dialect Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (40), 57-62. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.40.4.06
References
1. Istochniki
2. Slovar' russkix narodny'x govorov (SRNG). Vy'p. 13, 16. L.: Nauka, 1977, 1980.
3. Literatura
4. Alieva-Esen M. O russkix zaimstvovaniyax v literaturnom tureczkom yazy'ke // [Russkij yazy'k: istoricheskie sud'by' i sovremennost': materialy' IV Mezhdunarodnogo kongressa issledovatelej russkogo yazy'ka (20-23 marta 2010 g., sekciya XVIII. Socio-lingvistika i lingvokul'turologiya) / Filologicheskij fakul'tet MGU]. S. 635. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.philol.msu.ru/~rlc2010/abstracts/rlc2010_abstracts_sec18.pdf
5. (data obrashheniya: 29.08.2020).
6. Klimkova L. A. Regional'noe slovo v xudozhestvennoj rechi // Regional'ny'e aspekty' leksikologii: mezhvuzovsk. sb. nauch. tr. Tyumen': Tyumenskij gos. un-t, 1994. S. 52-53.
7. Pashaly' oglu Dzhanan. Semanticheskij i foneticheskij analiz rusizmov v Karskom regione // Idil Journal of Art and Language. February 2012. Vol. 1/1. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.researchgate.net/publication/307838461 (data obrashheniya: 29.08.2020).
8. Rezvuxina Yu. A. Regionalizm: k opredeleniyu ponyatiya // Intere'kspo Geo-Sibir'.
9. T. 6. № 2. S. 84-90.
10. Sokolov A. I. «Monarxiya Tureczkaya» v perevode P. A. Tolstogo kak istochnik izucheniya russkogo yazy'ka nachala XVIII v. // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2019. № 4. S. 34-43.
11. Dankoff Robert. Armenian Loanwords in Turkish. Wiesbaden: Harrassowitz,
12. 220 p. (Turcologica; Bd. 21).
13. Das.demir Muharrem, Efendioglu Suleyman. Kars ve Erzurum agizlarinda rusca odunc kelimeler // A. U. Turkiyat Arastirmalari Enstitusu Dergisi [TAED] 55, Erzurum,
14. 2016, 159-178.
15. Ozeren Mehmet. Turkye Turkces agizlarindak Rusca sozcukler // Turkish Stu­dies — International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2014. Winter. Vol. 9/3. P. 1093-1120.
16. Tietze Andreas, Lazard Gilbert. Persian Loanwords in Anatolian Turkish // Oriens. Vol. 20 (1967). P. 125-168.
Download file .pdf 320.8 kb