Home Releases 2020, №3 (39)

Transformation of the Motif Innocence in the American Drama of the 20th Century (on the Example of T. Williams' Play «This Property is Condemned»)

Literary Science , UDC: 821.111(73)-21.09"19" DOI: 10.25688/2076-913X.2020.39.3.01

Authors

  • Baranova Ksenia Mikhailovna Doctor of Philology, Professor
  • Fedorenko Olga Yaroslavovna PhD (Philology), Docent

How to link insert

Baranova, K. M. & Fedorenko, O. Y. (2020). Transformation of the Motif Innocence in the American Drama of the 20th Century (on the Example of T. Williams' Play «This Property is Condemned») Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 8-17. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.39.3.01
References
1. Istochniki
2. Uilyams T. Koshka na raskalennoj kryshe [Tatuirovannaya roza. Prednaznacheno na slom]: p、esy、. M.: Astrel, 2010. 247 s.
3. Williams T. Plays 1937-1955. NY: Library of America, 2000. 975 p.
4. Literatura
5. Baranova K.M. Obraz Novogo Adama v amerikanskoj literature kolonial nogo perioda (religioznyj, grazhdanskij i lichny j idealy). M.: MGPU, 2014. 147 s.
6. Literaturnaya e nciklopediya terminov i ponyatij / pod red. A.N. Nikolyukina. M.: Intelvak, 2001. 799 s.
7. Mashoshina V.S. Biblejskie koncepty' v romane-pritche G. Melvilla «Mobi Dik, ili Bely'j Kit» // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 1 (17). S. 58-66.
8. Muzhikova O.N. Simvolika zheltogo czveta v slenge anglijskogo yazy'ka //Nauchnoe mnenie. 2015. № 8-1. S. 140-144.
9. Rodina M.A. Motiv utraty' nevinnosti v romanax E. Bouen // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9: Filologiya. 2018. № 4. S. 170-177.
10. Fedorenko O.Ya. Arxetipichnost' obrazov i motivov v dramaturgii T. Uilyamsa: dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.03. M., 2018. 219 s.
Download file .pdf 320.01 kb