Home Releases 2020, №3 (39)

Paremiology in the Aspect of Relevance/Archaic Description of Linguoculture

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81'373 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.39.3.07

Authors

  • Vanyushina Natalia Anatoljevna PhD (Philology), associate professor of Foreign Specialists’ Internship Department, State Russian Language Institute. E-mail: wanjuschina@yandex.ru
  • Dmitrieva Olga Alexandrovna Doctor of Philology, professor, Head of International education Institute, Volgograd Social Pedagogic University. E-mail: dmoa@yandex.ru

How to link insert

Vanyushina, N. A. & Dmitrieva, O. A. (2020). Paremiology in the Aspect of Relevance/Archaic Description of Linguoculture Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 61-69. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.39.3.07
References
1. Literatura
2. Bogdanova L.I. Cennostny j aspekt v opisanii semantiki yazykovyx edinicz // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 1. S. 50-57.
3. Dmitrieva O.A. Mesto poslovicz i aforizmov v sisteme universal ny x vy'skazy'vanij // Lingvisticheskaya mozaika. Nablyudeniya, poiski, otkry'tiya: sb. nauch. tr. Vy'p. 2. Volgograd: Izd-vo Volgogradsk. gos. un-ta, 2001. S. 55-63.
4. Ivanov E.E. Paremiologicheskij minimum i osnovnoj paremiologicheskij fond // Paremiologiya v diskurse: Obshhie i prikladny'e voprosy' paremiologii. Poslovicza v diskurse i tekste. Poslovicza i yazy'kovaya kartina mira / pod red. O.V. Lomakinoj. M.: Lenand, 2015. S. 48-66.
5. Inyuxina A.S. Reprezentaciya koncepta «krasota» v govorax russkogo yazy'ka // Aktual'ny'e voprosy' sovremennoj nauki. 2014. № 31. S. 183-192.
6. Permyakov G.L. Osnovy' strukturnoj paremiologii. M.: Nauka, 1988. 236 s.
7. Trunova O.V., Bubnova I.A. Yazyk kak pokazatel' social'nogo statusa i faktor nacional'noj identichnosti // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 2. S. 62-71.
8. Grice H.P. Logik und Konversation // Sprachwissenschaft: ein Reader / Ludger Hoffmann (Hrsg.). Berlin; New York: de Gruyter, 2016. S. 163-182.
9. Kirchner A., Kirchner B. Rhetorik und Glaubwurdigkeit. Gabler Verlag, 2012. 200 s.
10. Levinson St.C. Pragmatik. 3 Aufl. / neu ubers. Von Martina Wiese. Tubingen: Niemeyer, 2013. 476 s.
11. Oksaar E. Fachsprachliche Dimensionen. Gunter Narr Verlag, 2018. 269 s.
12. Zsifkovits V. Ethisch richtig denken und handeln. LIT Verlag Berlin-Hamburg-Munster, 2015. 155 s.
13. Spravochnye i informacioimy'e izdaniya
14. Zhukov V.P. Slovar' russkix poslovicz i pogovorok. 6-e izd., stereotip. M.: Rus. yazy'k, 2009. 544 s.
15. Frazeologicheskij slovar' russkogo yazy'ka / sost. A.N. Tixonov (ruk. avt. kollektiva), A.G. Lomov, L.A. Lomova. M.: Vy'ssh. shk., 2003. 336 s.
16. E'timologicheskij slovar' slavyanskix yazy'kov. Praslavyanskij leksicheskij fond / pod red. O.N. Trubacheva. Vy'p. 1-25. M.: Nauka, 1974-1999. Vy'p. 12. 97 s.
17. Beyer H., Beyer A. Sprichworterlexikon: Sprichworter u. sprichwortl. Ausdrucke aus dt. Sammlungen vom 16. Jh. bis zur Gegenwart. 3., unverand. Aufl. Leipzig: Bibliographisches Institut, 2012. 712 s.
18. Kluge F. Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. Aufl. Berlin, New York, 2002. 1025 s.
Download file .pdf 309.83 kb