Home Releases 2020, №2 (38)

Representation of Business Linguacultural Community Values in Film Conversation (Feature Films Studies)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 791.233:81'42 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.38.2.06

Authors

  • Ivanova Yulia Evgenievna PhD (Philology), associate professor of English Language Teaching and Business Communication Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: i_ye@mail.ru

How to link insert

Ivanova, Y. E. (2020). Representation of Business Linguacultural Community Values in Film Conversation (Feature Films Studies) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №2 (38), 56-64. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.38.2.06
References
1. Istochniki
2. Margin Call (episode 1) [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=Hhy7JUinlu0 (data obrashheniya: 10.10.2019).
3. Margin Call (episode 2) [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=LtFyP0qy9XU (data obrashheniya: 10.10. 2019).
4. Margin Call (episode 3) [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=1e1iiUIZxQk (data obrashheniya: 10.10.2019).
5. Duxless [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gR2U-6WjK0mQ (data obrashheniya: 10.10.2019).
6. Literatura
7. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Struktury' modelirovaniya cennostny'x orientirov diskursa social'noj real'nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2014. № 2 (14). S. 55-63.
8. Gorshkova V.E. Teoreticheskie osnovy' processoorientirovannogo podxoda k pere-vodu kinodialoga: na materiale sovremennogo franczuzskogo kino: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.05. Irkutsk, 2006. 367 s.
9. Efimenko T.N. Reprezentaciya nacional'no-kul'turnogo komponenta v institucional'nom delovom diskurse (na primere delovogo pis'ma) // Vestnik MGOU. Ser.: Lingvistika. 2016. № 3. S. 45-54.
10. Zyabrikov V.V. Sistematizaciya cennostej delovoj kul'tury' Rossii // Kreativnaya e'konomika. 2015. № 9 (9). S. 1191-1204.
11. Molody'chenko E.N. Ob operacionalizacii kategorii «cennost'» v tekstovom i diskursivnom analize: k voprosu o lingvisticheskoj aksiologii // Vestnik MGPU. Ser.: Filolo­giya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 3 (19). S. 90-98.
12. Peshe M. Propisny'e istiny'. Lingvistika, semantika, filosofiya // Kvadratura smy'sla: franczuzskaya shkola analiza diskursa. M.: Progress, 1999. S. 225-290.
13. Sergeeva A.V. Russkie: kak my' izmenilis' za 20 let? M.: Flinta: Nauka, 2015. 432 s.
14. Serebrennikova E.F. E'tnosemiometriya kak sposob lingvisticheskogo aksiologicheskogo analiza // Lingvistika i aksiologiya: e'tnosemiometriya cennostny'x smy'slov: kollektivnaya monografiya / otv. red. L.G. Vikulova. M.: Tezaurus, 2011. S. 7-49.
15. Shiryaeva T.A. Frejmovaya struktura delovogo diskursa (na materiale anglijskogo yazy'ka) // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2011. № 2 (8). S. 32-40.
16. Identity as an element of human and language universes: axiological aspect / M.R. Zheltukhina [et all] // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. T. 11. № 17. S. 10413-10422.
Download file .pdf 321.35 kb