Home Releases 2020, №2 (38)

Phenomenology of A.A. Block's play «The Rose and the Cross»

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09-21 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.38.2.14

Authors

  • Komandina Yaroslava Yuryevna Postgraduate of Russian Literature Department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: yasiakomandina@gmail.com

How to link insert

Komandina, Y. Y. (2020). Phenomenology of A.A. Block's play «The Rose and the Cross» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №2 (38), 124-131. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.38.2.14
References
1. Istochniki
2. Blok A.A. Sobr. soch.: v 8 t. T. 4: Teatr. M.; L.: Goslitizdat, 1961. 602 s.
3. Literatura
4. Abramova M.A. Misteriya // Literaturnaya enciklopediya terminov i ponyatij / pod red. A.N. Nikolyukina. M.: Intelvak, 2001. S. 552-553.
5. GusserV E. Idei k chistoj fenomenologii. M.: Akademicheskij Proekt, 2009. 489 s.
6. Ingarden R. Dvumernost' struktury' literaturnogo proizvedeniya // E'stetika i teoriya iskusstva XX veka: xrestomatiya. M.: Progress-Tradiciya, 2008. S. 122-138.
7. Magomedova D.M. Transformaciya avtobiograficheskogo mifa v drame A. Bloka «Roza i Krest» // Shaxmatovskij vestnik. Vy'p. 14. M.: IMLI RAN, 2017. S. 20-28.
8. Maksimov D.E. Poeziya i proza A. Bloka. L.: Sov. pisatel', 1975. 526 s.
9. Prixod'ko I.S. Ryczar-poet v pervom tome liricheskoj trilogii A. Bloka // Xudozhestvenny'j tekst i kul'tura: materialy' mezhdunar. nauch. konf., 2-4 okt. 2003 g. Vladimir, 2004. S. 175-180.
10. Ry'chkov A.L. Istoricheskij i religiozny'j fon dramy' «Roza i Krest» v universitets-kom kruge obshheniya i chteniya A. Bloka // Shaxmatovskij vestnik. Vy'p. 14. M.: IMLI RAN, 2017. S. 29-66.
11. Silard L. «Roza i Krest» v svete rozenkrejcerskix tradicij // Shaxmatovskij vestnik. Vy'p. 14. M.: IMLI RAN, 2017. S. 246-271.
12. Sorokina S.P. A.N. Veselovskij kak issledovatel' srednevekovoj evropejskoj dramy' // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 3. S. 14-23.
13. Czurganova E. Fenomenologiya // Literaturnaya e'nciklopediya terminov i ponyatij / pod red. A.N. Nikolyukina. M.: Intelvak, 2001. S. 1137-1139.
Download file .pdf 288.64 kb