Home Releases 2020, №1 (37)

Verification of the Stereotypical Content of the Basic Value Arbeit (Work) in German Linguistic Culture through an Associative Experiment

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.112.2'37 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.37.1.07

Authors

  • Khlopova Anna Igorevna PhD (Philology), Senior Lecturer with Chair  of German Lexicology and Stylistics, Moscow State Linguistic University. E-mail: chlopova_anna@mail.ru

How to link insert

Khlopova, A. I. (2020). Verification of the Stereotypical Content of the Basic Value Arbeit (Work) in German Linguistic Culture through an Associative Experiment Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (37), 58-66. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.37.1.07
References
1. Literatura
2. Adenaue'r K. Vospominaniya. M.: Progress, 1969. 297 s.
3. Bubnova I.A. E'volyuciya russkoj yazy'kovoj lichnosti // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 3 (19). S. 34-42.
4. Lur 'e S.V. Istoricheskaya e'tnologiya: ucheb. posobie dlya vuzov. M.: Gaudeamus, 2004. 624 s.
5. Pishhal'nikova V.A. Psixopoe'tika. Barnaul: Izd-vo AGU, 1999. 176 s.
6. Sorokin Yu.A. Stereotip, shtamp, klishe: K probleme opredeleniya ponyatij // Obshhenie: Teoreticheskie i pragmaticheskie problemy'. M., 1998. S. 133-148.
7. Xlopova A.I. Verbal'naya diagnostika dinamiki bazovy'x cennostej: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. M., 2018. 213 s.
8. Hintereder P. Tatsachen uber Deutschland. Frankfurt am Main: Societats-Verlag, 2008. 100 s.
9. Internet-resursy'
10. Duden: universalworterbuch [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.duden.de/ Shop/Das-Worterbuch-der-sprachlichen-Zweifelsfalle?affiliate_id=318 (data obrashheniya: 19.12.2018).
Download file .pdf 325.99 kb