Home Releases 2019, №4 (36)

Literature Lessons in the 11th Grade on the Basis of System-Activity Approach: Lesson Plan

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 373.16:82 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.36.4.09

Authors

  • Mlechko Lidiya Evgenyevna The candidate of pedagogical sciences, the teacher of Russian and literature in non-state educational private institution «International School in Novie Veshki». Е-mail: lida-vedo@yandex.ru

How to link insert

Mlechko, L. E. (2019). Literature Lessons in the 11th Grade on the Basis of System-Activity Approach: Lesson Plan Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №4 (36), 81-89. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.36.4.09
References
1. Literatura
2. Bubnova I.A. Problemy' sovremennogo obrazovaniya // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 4 (30). S. 52-58.
3. Bubnova I.A., MurzakI.I. Teoriya rechevoj deyatel'nosti i vozmozhnosti eyo primeneniya v sovremennom gumanitarnom obrazovanii v vy'sshej shkole // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 2 (32). S. 94-103.
4. Vy'gotskij L.S. Sobr. soch.: v 6 t. T. 4: Detskaya psixologiya / pod red. D.B. E'l'kon-ina. M.: Pedagogika, 1984. 433 s.
5. Zair-Bek S.I., Mushtavinskaya I.V. Razvitie kriticheskogo my'shleniya na uroke: posobie dlya uchitelya. M.: Prosveshhenie, 2004. 175 s.
6. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M.: Politizdat, 1975, 304 s.
7. Pedagogicheskie masterskie po literature / pod red. A.N. Sivakovoj. SPB: Korifej, 2000, 352 s.
8. Pedagogicheskie masterskie: Franciya - Rossiya: ucheb. posobie. / pod red. E'.S. Sokolovoj. M.: Nov. shk., 1997. 128 s.
9. Peterson L.G. Dejatel'nostny'j metod obucheniya: obrazovatel'naya sistema «Shko-la 2000...». M.: APK i PPRO, UMCz «Shkola 2000...», 2007. 447 s.
10. Shadrikov V.D. Metodologicheskie problemy' psixologii professional'nogo obu­cheniya // Metodologiya inzhenernoj psixologii, psixologii truda i upravleniya. M.: Nauka, 1981. S. 48-58.
Download file .pdf 282.67 kb