Home Releases 2019, №3 (35)

Metric and Rhythmical Experiments in I.L. Sel'vinsky's Poetry of the 1920-s

Literary Science , UDC: 801.6 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.01

Authors

  • Makarova Svetlana Anatolyevna Doctor of Philology, editor of Publisher  «Leksrus». E-mail: svetlanamakarova658@gmail.com

How to link insert

Makarova, S. A. (2019). Metric and Rhythmical Experiments in I.L. Sel'vinsky's Poetry of the 1920-s Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 8-15. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.01
References
1. Istochniki
2. Sel'vinskijI.L. Izbr. proizv. M.: Sov. pisatel', 1972. 960 s.
3. Sel'vinskij I.L. Sobr. soch.: v 6 t. M.: Xud. lit., 1971. T. 1. 711 s.
4. Literatura
5. Biryukov S.E. Teoriya i praktika russkogo poe'ticheskogo avangarda. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 1998. 187 s.
6. Gasparov M.L. Taktovik v russkom stixoslozhenii XX v. // Vopr. yazy'koznaniya. 1968. № 5. S. 79-90.
7. Droga M.A. Riftnovanny'e slozheniya kak e'lementy' yazy'kovoj igry' // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoye obrazovanie. 2015. № 4 (20). S. 35-41.
8. O Sel'vinskom. Vospominaniya / sost.: Cz.A. Voskresenskaya, I.P. Sirotinskaya. M.: Sov. pisatel', 1982. 400 s.
9. Ot simvolizma do «Oktyabrya». Literaturny'e manifesty' / sost.: N.L. Brodskij, N.P. Sidorov. M.: Novaya Moskva, 1924. 303 s.
10. Reznik O.S. Zhy'zn' v poe'zii: Tvorchestvo I. Sel'vinskogo. M.: Sov. pisatel', 1981. 528 s.
11. Sel'vinskij I.L. Pis'ma k studentam. M.: Sov. Rossiya, 1965. 72 s.
12. Sel'vinskij I.L. Cherty' moej zhizni // Sovetskie pisateli. Avtobiografii: v 2 t. M.: Gosizdat xud. lit., 1959. T. 2. S. 332-338.
13. Sel'vinskij I.L. Ya budu govorit' o stixax. M.: Sov. pisatel', 1973. 504 s.
14. Sidorina E.V. Liki konstruktivizma // Sidorina E.V. Konstruktivism bez beregov. Issledovaniya i e'tyudy' o russkom avangarde. M.: Progress-Tradiciya, 2012. S. 15-124.
Download file .pdf 324.62 kb