Home Releases 2019, №3 (35)

K.V. Nazaryeva's Autobiographical Prose: Between Reality and Myth

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.12

Authors

  • Averina Mariya Alexandrovna Graduate student of the Department of Russian Literature, Institute of Humanities, MCU. E-mail: a.aum@mail.ru

How to link insert

Averina, M. A. (2019). K.V. Nazaryeva's Autobiographical Prose: Between Reality and Myth Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 107-112. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.12
References
1. Istochniki
2. RGIА. F. 1343. Op. 25. Delo 1358. Ed. xr. 2; F. 796. Op. 155. Delo 466. Ed. xr. 4.
3. Nazar'eva K.V. Nadorvanny'e sily': roman // Nablyudatel'. 1893. № 8. S. 3-77.
4. Nazar'eva K.V. Pervy'e shagi. Iz vospominanij pisatel'niczy'. (1872-1892 gg.) // Vestnik vsemirnoj istorii. 1900. № 9. S. 109-115.
5. Chexov А.Р. Pis'mo Suvorinu A.S., 13 aprelya 1895 g. Melixovo // А.Р Chexov Poln. sobr. pisem: v 12 t. M.: Nauka, 1978. T. 6. S. 54.
6. Literatura
7. Аmfiteatrov A.V. Literaturny'j al'bom // Rossiya. 1900. 16 dekabrya.
8. By'kov P. V. Nekrolog // Birzhevy'e vedomosti. 1900. XII. № 342. S. 2.
9. Dubnyakova О.А., Kashina T.А. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti lichnogo dnevnika // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoye obrazovanie. 2017. № 1. S. 42-49.
10. Izmajlov А.А. Nekrolog // Birzhevy'e vedomosti. 1900. XII. № 342. S. 2.
11. K.V. Nazar'eva (k portretu) // Teatral'ny'j mirok. 1892. № 13. S. 1-2.
12. Chujko V.V. Sovremenny'e zhenshhiny'-pisatel'niczy' (G-zha O. Shapir, M. Krestovskaya, K. Nazar'eva) // Nablyudatel'. 1889. № 4. S. 24-44.
Download file .pdf 288.01 kb