Home Releases 2019, №3 (35)

Features of Exposition as Novel Structure Genre Component in «The Painted Veil» by W. Somerset Maugham

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.111 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.15

Authors

  • Yurkina Anna Yuryevna Post-graduate of Department of the History of Foreign Literature, Faculty of Russian Philology, Moscow State Regional University. E-mail: aypuerto@gmail.com

How to link insert

Yurkina, A. Y. (2019). Features of Exposition as Novel Structure Genre Component in «The Painted Veil» by W. Somerset Maugham Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 127-133. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.15
References
1. Istochniki
2. Moe'm S.U. Uzorny'j pokrov // Sobr. Soch.: v 5 t. M.: Xud. lit., 1991. T. 1. 671 s.
3. Dante A. Bozhestvennaya komediya. M.: Nauka, 1967. 627 s.
4. Literatura
5. Baranova K.M., Afanas'eva O.V. Obraz novogo Adama v amerikanskoj kolonial'noj literature XVII veka // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obra­zovanie. 2014. № 4 (15). S. 8-17.
6. Brexova T.V. Osobennosti xudozhestvennogo prostranstva romana U.S. Moe'ma «Uzorny'j pokrov» // Aktual'ny'e problemy' gosudarstvenny'x i estestvenny'x nauk. M.: NIITs, 2009. Vy'p. 3. T. 2. S. 27-30.
7. Brexova T.V. Somerset Moe'm: Literatura i kino // Mirovaya literatura v kontekste kul'tury'. 2009. № 4. S. 280-282.
8. Ginzburg L. O literaturnom geroe. L.: Sov. pisatel', 1979. 223 s.
9. Kalashnikov V.A. E'kspoziciya // Literaturny'j e'nciklopedicheskij slovar'. M.: Sov. e'nciklopediya, 1987. 752 s.
10. Trikozenko I. V. Xudozhestvennaya proza S. Moe'ma v kontekste anglijskoj literatury' XIX - nachala XX veka: Slagaemy'e uspexa: dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.03. M., 2003. 181 s.
11. Xalizev V.E. Teoriya literatury'. M.: Akademiya, 2013. 432 s.
12. W. Somerset Maugham (Collected Critical Heritage), Routledge: New Ed Edition, 2013. 488 p.
Download file .pdf 266.63 kb