Home Releases 2019, №2 (34)

Revisiting «Vicious Circles» in Lexicographic Practice: Componential Analysis of the Verb Shudder

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.1/.8 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.13

Authors

  • Demchenko Veronika Vladimirovna Postgraduate of Linguistics and Translation Studies Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: demchenkomgpu@yandex.ru

How to link insert

Demchenko, V. V. (2019). Revisiting «Vicious Circles» in Lexicographic Practice: Componential Analysis of the Verb Shudder Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 109-113. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.13
References
1. Literatura
2. Evteeva M.Yu. Semanticheskaya struktura shirokoznachny'x glagolov machen i tun v nemeczkom yazy'ke i ix korrelyatov v anglijskom make i do // Kontensivny'e aspekty'
3. yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 87-98
4. Il'chuk E.V. My'shlenie i vospriyatie skvoz' prizmu yazy'ka: na materiale anglij­skogo yazy'ka: monografiya. M.: Prometej, 2004. 264 s.
5. Krejdlin G.E., Semenova A.V. Vospriyatienepriyatnogo vrusskoj yazy'kovoj kartine mira: glagol korobit'// Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 128-147.
6. Popova Z.D. Recz. na kn.: Sternin I.A. Teoreticheskie i prikladny'e problemy' yazy'koznaniya: izbranny'e raboty'. Voronezh: Istoki, 2008. 596 s. // Vestnik Voronezh-skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Problemy' vy'sshego obrazovaniya. 2008. № 2.
7. S. 108-110.
8. Sulejmanova O.A. Puti verifikacii lingvisticheskix gipotez: pro et contra // Vest­nik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2013. № 2 (12). S. 60-68.
9. Fomina M.A. Konceptualizaciya «pustogo» v anglijskom yazy'ke (empty, free, blank, spare, unoccupied, vacant i void) // Vestnik MGLU. Ser.: Lingvistika. Vy'p. 541. Yazy'kovoe by'tie cheloveka i e'tnosa: psixolingvisticheskij i kognitivny'j aspekty'. 2007.
10. S. 272-281.
11. Shabanova T.D. Puti issledovaniya znacheniya glagola v kontekste grammatiki konstrukcij // Problemy' lingvistiki, metodiki obucheniya inostranny'm yazy'kam i litera-turovedeniya v svete mezhkul'turnoj kommunikacii: materialy' II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (24-25 marta 2009 g.): v 3 ch. / otv. red. S.Z. Nuxov, red. kol.: L.V. Gazizova, A.K. Nikulina. 2009. S. 309-312.
12. Internet-resursy'
13. Dictionary.reference.com [E'lektronny'j resurs]. URL: http://dictionary.reference.com/ (data obrashheniya: 11.01.2018).
14. Thesaurus.com [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.thesaurus.com/ (data obrashheniya: 11.01.2018).
Download file .pdf 292.19 kb