Home Releases 2019, №2 (34)

Motif Loneliness in American Literature of Early Romanticism

Literary Science , UDC: 17.09.91 (73) DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.01

Authors

  • Baranova Ksenia Mikhailovna Doctor of Philology, full professor, Head of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ksenia1973-73@mail.ru
  • Afanasyeva Olga Vasilyevna Doctor of Philology, full professor, professor of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: afanasievaov@mgpu.ru

How to link insert

Baranova, K. M. & Afanasyeva, O. V. (2019). Motif Loneliness in American Literature of Early Romanticism Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 8-18. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.01
References
1. Istochniki
2. Irving W. Rip Van Winkle [E'lektronny'j resurs]. URL: https://ebooks.adelaide.edu.au/i/ irving/washington/rip-van-winkle/ (data obrashheniya: 22.01.2019).
3. Franklin B. Journal of a Voyage [E'lektronny'j resurs]. URL: http://ftanklinpapers.oig/ franklin//framedVolumes.jsp/ (data obrashheniya: 13.01.2019).
4. Hawthorne N. The Scarlet Letter [E'lektronny'j resurs]. URL: https:〃ebooks. adelaide.edu.au/h/hawthorne/nathaniel/h39s/contents.html/ (data obrashheniya: 19.01.2019).
5. Poe E.A. The Oval Portrait URL: https//ebooks.adelaide.edu.au/p/poe/edgar allan/ oval-portrait/ (data obrashheniya 22.01.2019).
6. Poe E.A. The Raven [E'lektronny'j resurs]. URL: https:〃ebooks.adelaide.edu.au/p/ poe/edgar_allan/raven/ (data obrashheniya 11.01.2019).
7. Literatura
8. Mashoshina V.S. Ot edinstva k individualizmu: semantika odinochestva v amerikanskoj yazy'kovoj kartine mira // Tri «L» v paradigme sovremennogo gumanitarnogo znaniya: lingvistika, literaturovedenie, lingvodidaktika: mezhkafedral'ny'j sb. nauch. st. / sost. i otv. red. O.Ya. Fedorenko; nauch. red.: K.M. Baranova, O.G. Chupry'na. M., 2018. S. 50-54.
9. Savinich S.S. Problemy' romanticheskoj simvoliki v novellistike Edgara Allana Po // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2009. № 2. S. 124-128.
Download file .pdf 332.88 kb