Home Releases 2019, №2 (34)

Environmental Discourse in Institutional Discourses System: Overview

Young Scientists’ Platform , UDC: 81'42 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.12

Authors

  • Khokhlova Maria Vladimirovna Postgraduate of Russian Language and Methods of Teaching Philological Disciplines Department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: redream@progamer.ru.

How to link insert

Khokhlova, M. V. (2019). Environmental Discourse in Institutional Discourses System: Overview Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 101-108. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.12
References
1. Literatura
2. Aznacheeva E.N. K probleme kognitivnogo modelirovaniya institucional'nogo diskursa // Slovo, vy'skazy'vanie, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom i kul'turologi-cheskom aspektax: tezisy' III Mezhdunar. nauch. konf. (Chelyabinsk, 27-28 apr. 2006 g.) / pod red. L.A. Nefedovoj. Chelyabinsk: Chelyabinsk. gos. un-t, 2006. S. 83-84.
3. ZajcevaA.V. Tipologiyatekstov e'kologicheskogo diskursaFRG: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Smolensk, 2014. 253 s.
4. Ivanova E.V. Metaforicheskaya konceptualizaciya prirodny'x katastrof v e'kologi-cheskom diskurse (na materiale medijny'x tekstov): dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19.
5. Chelyabinsk, 2007. 219 s.
6. Jorgensen M.V., Fillips L.Dzh. Diskurs-analiz. Teoriya i metod: per. s angl. 2-e izd. Xar'kov: Gumanitarny'j centr, 2008. 352 s.
7. Karasik V.I. Yazy'kovoj krug: lichnost', koncepty', diskurs. Volgograd: Peremena, 2002. 477 s.
8. Molody 'chenko E.N. Ob operacionalizacii kategorii «cennost'» v tekstovom i diskursivnom analize: k voprosu o lingvisticheskoj aksiologii // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 3. S. 90-97.
9. Ruzhenceva N.B., Antonova Yu.A. Mezhnacional'ny'j diskurs: k probleme opisaniya (Rossijsko-kitajskie diskursivny'e praktiki) // Politicheskaya lingvistika. 2012. № 3 (41). S. 9-15.
10. Sulejmanova O.A. K voprosu o normativnosti pis'mennogo akademicheskogo diskursa // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 2. S. 52-61.
11. E'pshtejn O.V. Semantiko-pragmaticheskie i kommunikativno-funkcional'ny'e kategorii politicheskogo diskursa // Filologicheskie nauki. Voprosy' teorii i praktiki. 2008. № 2. S. 150-156.
Download file .pdf 433.31 kb