Home Releases 2019, №1 (33)

Age Initiation in L.N. Tolstoy's «Childhood»

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.092 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.33.1.17

Authors

  • Zhelezova Olga Vladimirovna Postgraduate of the department of Russian Literature, Institute of Humanities, MCU. E-mail: oplatina23@gmail.com

How to link insert

Zhelezova, O. V. (2019). Age Initiation in L.N. Tolstoy's «Childhood» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (33), 126-132. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.33.1.17
References
1. Istochniki
2. Vy 'gotskij L.S. Sobr. soch.: v 6 t. / gl. red. A.V. Zaporozhecz. M.: Pedagogika, 1982-1984.
3. Tolstoj L.N. Poln. sobr. soch.: v 90 t.: Yubilejnoe izd. M.: Xud. lit., 1928-1959.
4. Literatura
5. Gromov P.P. O stile L'va Tolstogo. Stanovlenie dialektiki dushi. L.: Xud. lit., 1971. 390 s.
6. Minacheva R.R. Perceptual'ny'j xronotop v povesti L.N. Tolstogo «Detstvo» // Sb. konf. NIC Sociosfera. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2012. №. 45. S. 56-58.
7. Poltavetcz E.Yu. Аksiologiya vospominaniya v istoriosofskom kontekste (na pri-mere «Vojny' i mira» L.N. Tolstogo) // E'mocional'ny'e koncepty' v strukture proizvede-niya: materialy' Mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (Аstraxan', 20-25 apr. 2013 g.). Аstraxan', АОи, 2013. S. 105-112.
8. E'jxenbaum B.M. Molodoj Tolstoj. Pb.; Berlin: Izd-vo Z.I. Grzhebina, 1922. 156 s.
9. E'jxenbaum B.M. Lev Tolstoj. Issledovaniya. Stat'i. SPb.: Fakul'tet filologii i iskusstv SPbGU, 2009. 952 s.
10. Internet-resursy'
11. Portal «Znaniye» [E'lektronny'j resurs]. URL: http://ru.knowledgr.com/00753948/ PolDMaklin (data obrashheniya: 25.09.2018).
12. Propp V.Ya. Istoricheskie korni volshebnoj skazki [E'lektronny'j resurs] // Otkry'ty'j tekst: e'lektronnoe periodicheskoe izdanie. URL: http://www.opentextnn.ru/man/?id=1941 (data obrashheniya: 25.09.2018).
13. Slovar' analiticheskoj psixologii [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.edudic. ru/aps/82 (data obrashheniya: 25.09.2018).
Download file .pdf 282.13 kb