Home Releases 2018, №4 (32)

Space Aspect of the Opposition Light – Darkness in «Lord of the Flies» by W. Golding

Literary Science , UDC: 821.111-313.2 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.05

Authors

  • Shishkina Ol’ga Vladimirovna Applicant of English Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU; educational center «Intellect». E-mail: olgavladsh@mail.ru

How to link insert

Shishkina, O. V. (2018). Space Aspect of the Opposition Light – Darkness in «Lord of the Flies» by W. Golding Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 41-45. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.05
References
1. Istochniki
2. Golding W. Lord of the Flies. SPb.: Karo, 2005. 253 s.
3. Huxley A. Brave New World. NY.: Harper & Row Publishers, 1946. 149 s.
4. Orwell G. 1984. SPb.: Karo, 2005. 381 s.
5. Literatura
6. Lotman U.M. V shkole poe'ticheskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol'. SPb.: Azbuka, 2015. 411 s.
7. Merkulova M.G, Satyukova E.G. «Anglijskost'» v otechestvennom literaturove-denii: teoreticheskoe osmy'slenie i izuchenie ponyatiya // Gumanitarny'e issledovaniya. 2010. № 4. S. 221-226.
8. Pankratova M.N. Svet i t'ma v tvorchestve F.M. Dostoevskogo: osnovy' podxoda k issledovaniyu maloisuchennogo aspekta poe'tiki // Vestnik MGU. Ser. 9. Filologiya. 2007. № 3. S. 97-104.
Download file .pdf 295.77 kb