Home Releases 2018, №4 (32)

Sh. Pegi's Essays in the Light of Text Pragmatics

Literary Science , UDC: 821.133.1-4 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.02

Authors

  • Tishchenko Mariya Vladimirovna Postgraduate of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: machyn@bk.ru

How to link insert

Tishchenko, M. V. (2018). Sh. Pegi's Essays in the Light of Text Pragmatics Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 16-22. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.02
References
1. Istochniki
2. Pegyu Ch. Oeuvres en prose 1898-1908. Paris: Pleyade, Gallimard, 1959. 1529 p.
3. Literatura
4. Baxtin M.M. Chelovek v mire slova. M.: Iskusstvo. 1979. 423 s.
5. Vikulova L.G. Franczuzskij literator XVII veka: e'nciklopedicheskaya dominaciya. lingvisticheskaya kompetenciya, kommunikativnoe liderstvo // Drevnyaya i novaya Romaniya. 2016. Vy'p. 17. S. 266-278.
6. Dubnyakova O.A., Kashina T.A. Koncept foi v xristianskoj lingvokul'ture // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezhdunar. uchastiem (Moskva, 16-18 sent. 2015 g.). M.: MGPU; Yazy'ki Narodov Mira; Tezaurus. 2015. S. 134-140.
7. Tajmanova T.S. Sharl' Pegi: filosofiya istorii i literatury'. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2006. 232 s.
8. Xuty'z I.P. Lingvokul'turny'e tradicii v prostranstve akademicheskogo diskursa: osobennosti konstruirovaniya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 3 (23). S. 86-93.
9. Shtirle K. Istoriya kak exemplum - exemplum kak istoriya: K voprosu o pragmatike i poe'tike povestvovatel'ny'x tekstov // Nemeczkoe filosofskoe literaturovedenie nashix dnej. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2001. S. 61-95.
10. E'ko U. Otkry'toe proizvedenie: forma i neopredelennost' v sovremennoj poe'tike. SPb.: Akademicheskij proekt, 2004. 384 s.
11. E'pshtejn M.N. Vse esse: v 2 t. T. 1. V Rossii (1970-1980-e). Ekaterinburg: U-Faktoria, 2005. 544 s.
12. Coste D. Trois conceptions du lecteur et leur contribution a une theorie du texte litteraire. Paris: Poetique, 1980. № 43. P. 345-372.
13. Les heritiers Peguy. Alain Finkielkraut, Edwy Plenel, Yann Moix, Jacques Julliard, Francois Bayrou... Montrogue: Bayard, 2014. 356 p.
14. Prince G. Narratology: The Form and Functioning of Narrative. The Hague, 1973. P. 377-381.
15. Internet-resursy'
16. Charles Peguy [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.charlespeguy.fr/ (data obrashheniya: 25.09.2018).
Download file .pdf 284.9 kb