Home Releases 2018, №4 (32)

Intertextuality of Fiction Discourse as Realization of Cultural-Integration Processes

Literary Science , UDC: 821.161.1-3 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.01

Authors

  • Smirnova Alfia Islamovna Doctor of Philology, full professor, Head of Russian Literature Department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: alfia-smirnova@yandex.ru

How to link insert

Smirnova, A. I. (2018). Intertextuality of Fiction Discourse as Realization of Cultural-Integration Processes Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 8-15. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.01
References
1. Istochniki
2. Adamovich A. Poslednyaya pastoral' // Novy'j mir. 1987. № 3. S. 3-60.
3. Astaf'ev V. V e'toj knige stranno vse' // Sov. Rossiya. 1987. 19 iyulya.
4. S. 4.
5. Astaf'ev V.P. Pechal'ny'j detektiv: roman // Sobr. soch.: v 6 t. T. 1. M.: Molodaya gvardiya, 1991. S. 417-537.
6. Gijerag G. Portugal'skie pis'ma. M.: Nauka, 1973. 288 s.
7. KorolevA. Golova Gogolya. M.: XXI vek - Soglasie, 2000. 317 s.
8. Literatura
9. Klimutina A. E'tika i ontologiya v romane A. Korolyova «Chelovek-yazy'k». Russkaya literatura v XX veke: imena, problemy', kul'turny'j dialog. Tomsk: Izd-vo Tomsk. gos. un-ta, 2006. S. 161-180.
10. Kosikov G.K. Tekst / Intertekst / Intertekstologiya // P'ege-Gro Natali. Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti / per. s fr., obshh. red. i vstup. st. G.K. Kosikova. M.: Izd-vo LKI, 2008. S. 8-42.
11. Nefagina G.L. Russkaya proza koncza XX veka: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka.
12. 320 s.
13. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
14. I'in I.P., Czurganova E.A. Sovremennoe zarubezhnoe literaturovedenie (strany' Zapadnoj Evropy' i SShA): koncepcii, shkoly', terminy': e'nciklopedich. spravochnik. M.: Intrada - INION, 1996. 319 s.
Download file .pdf 290.35 kb