Home Releases 2018, №3 (31)

The Conceptual Framework for the Construction of Discourse Strategies

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.432.1-51

Authors

  • Plotnikova Svetlana Nikolaevna Doctor of Philology, full professor, professor of the department of English Philology, Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication, Irkutsk State University. E-mail: snplotn@mail.ru

How to link insert

Plotnikova, S. N. (2018). The Conceptual Framework for the Construction of Discourse Strategies Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №3 (31),
References
1. Istochniki
2. Simon N. The Odd Couple: A Comedy in Three Acts. New York: Random House Publishing Group, 1966. 116 p.
3. Literatura
4. Belyaevskaya E.G. Konstruirovanie konceptual'ny'x osnovanij mediadiskursa: rol' struktur prostranstva i vremeni // Kognitivny'e issledovaniya yazy'ka. 2017. № 30. S. 31-34.
5. Boldy'rev N.N. Interpretiruyushhaya funkciya yazy'ka // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. «Filologiya. Iskusstvovedenie». 2011. Vy'p. 60. № 33 (248). S. 11-16.
6. Vikulova L.G., Novikov N.V. Formirovanie negativnogo obraza politika v massme-dijnom diskurse: predmetnaya sfera sport // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 42-49.
7. Dem'yankov V.Z. Prototip i realizacii koncepta «privlekatel'nost'» v russkom yazy'ke // Konceptual'noe prostranstvo yazy'ka: sb. nauch. tr. k yubileyu N.N. Boldy'reva / pod red. E.S. Kubryakovoj. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 2005. S. 167-184.
8. Plotnikova S.N. Diskursivnoe konstruirovanie kak teoreticheskoe ponyatie // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. № 5. S. 41-46.
9. Plotnikova S.N. Strategichnost' i texnologichnost' diskursa // Vestnik IGLU. Ser. «Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya». 2006. № 3. S. 87-98.
10. Sulejmanova O.A. Semanticheskaya rol' implicitnogo nablyudatelya v modeli predlozheniya // Vestnik MGPU. Ser. «Teoriya yazy'ka. Teoriya mezhkul'turnoj kommu-nikacii». 2015. № 3 (19). S. 69-75.
11. Sulejmanova O.A. Akademicheskij diskurs kak neprery'vny'j dialog s Drugim // Diskurs kak universal'naya matricza verbal'nogo vzaimodejstviya. M.: URSS, 2018. S.180-198.
12. Sulejmanova O.A., Lukoshus O.G. K voprosu o metodike diskursivnogo analiza // Diskurs kak universal'naya matricza verbal'nogo vzaimodejstviya. M.: URSS, 2018. S. 62-82.
13. Berger C.R., Kellermann K. Acquiring social information // Strategic Interpersonal Communication / ed. by J.A. Daly, J.M. Wiemann. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. Pp.5-41.
14. Goffman E. Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969. 145 p.
15. Searle J.R. Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World. N.Y: Basic Books, 1999. 175 p.
Download file .pdf 370.13 kb