Home Releases 2018, №3 (31)

Somatic Code of Culture in the «Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language» of V.I. Dahl

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"; 81.374.3

Authors

  • Zgirovskaya Ol’ga Gennad’yevna Postgraduate student at the department of Russian Language and Stylistics, Institute of Publishing and Journalism, Moscow Polytechnic University. E-mail: olga.slovo42@yandex.ru

How to link insert

Zgirovskaya, O. G. (2018). Somatic Code of Culture in the «Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language» of V.I. Dahl Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №3 (31),
References
1. Istochniki
2. Dal' V.I. Tolkovy'j slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka: v 4 t. M.: Rus. yaz.,
3. 1978-1980.
4. Literatura
5. GudkovD.B., KovshovaM.L. Telesny'j kod russkoj kul'tury': materialy' k slovaryu. M.: Gnozis, 2007. 288 s.
6. Krasny'x V.V. Kody' i e'talony' kul'tury' (priglashenie k razgovoru) // Yazy'k, soznanie, kommunikaciya: sb. st. Vy'p. 19. B. m. i., 2001. S. 5-19.
7. Krejdlin G.E., XesedL.A. Volosy' kak ob'ekt semioticheskoj konceptualizacii tela // Litera. 2016. № 3. S. 75-92.
8. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
9. Kry'sinL.P. Sovremenny'j slovar' inostranny'x slov. M.: AST-Press, 2012. 416 s.
10. Bol'shoj tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka / gl. red. S.A. Kuzneczov. SPb.: Norint, 1998. 1534 s.
11. Bol'shoj frazeologicheskij slovar' russkogo yazy'ka / otv. red. V.N. Teliya.
12. M.: AST-Press kniga, 2006. 784 s.
Download file .pdf 293.7 kb