Home Releases 2018, №3 (31)

On Correlation of Individual Cognitive Spaces within the Process of Cross-Cultural Communication

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.22

Authors

  • Gurevich Lyubov Stepanovna Doctor of Philology, docent, professor of the department of Foreign Philology, Institute of Humanities and Management, MCU. E-mail: gurevich_ls@mail.ru

How to link insert

Gurevich, L. S. (2018). On Correlation of Individual Cognitive Spaces within the Process of Cross-Cultural Communication Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №3 (31),
References
1. Literatura
2. BaranovA.G. Funkcional'no-pragmaticheskaya koncepciya teksta: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Rostov n/D., 1993. 182 s.
3. Vikulova L.G. «Myagkaya sila» uchenogo-filologa v izdatel'skoj praktike klassicheskix proizvedenij // Tekst: Diskursivnoe proyavlenie i kommunikativnaya praktika: sb. nauch. st. v chest' yubileya d-ra filol. nauk, prof. L.G. Vikulovoj. M.: Yazy'ki Narodov Mira, 2017. S. 11-34.
4. Vikulova L.G., Ryanskaya E'.M. Chelovek i yazy'k skvoz' prizmu vremeni (tradicii i novy'e paradigmy'): informacionno-analiticheskij obzor materialov konferencii «Chelovek. Yazy'k. Vremya» (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 1 (21). S. 131-136.
5. Vorkachev A.A. Koncept schast'ya: ponyatijny'j i obrazny'j komponenty' // Izvestiya AN. Ser. literatury' i yazy'ka. 2001. T. 60. № 6. S. 47-58.
6. GurevichL.S. Kognitivnoe prostranstvo metakommunikacii. Irkutsk: IGLU, 2009. 372 s.
7. Zareczkaya E.N. Logika rechi dlya menedzhera. M.: Finpress, 1997. 352 s.
8. Povalyaeva A.N. Yazy'k — sostavnaya chast' kul'tury' // Kul'tura narodov Pricher-nomor'ya. 2003. № 38. S. 56-59.
9. Stepanov Yu.S. Prostranstvo i miry' — novy'j, «voobrazhaemy'j», «mental'ny'j» i prochie // Filosofiya yazy'ka: v graniczax i vne granicz: Mezhdunarodnaya seriya mono-grafij: Xar'kov, 1994. v 2 t. T. 2. S. 3-18.
10. Suxix S.A., Zelenskaya V.V. Pragmalingvisticheskoe modelirovanie kommu-nikativnogo processa. Krasnodar: Izd-vo Kubansk. gos. un-ta, 1998. 276 s.
11. Semiotika: Antologiya / sost. Yu.S. Stepanov. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Akade-micheskij proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2001. 702 s.
12. Bateson G.A Theory of Play and Fantasy // Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. Chicago: University of Chicago Press, 1972. P. 177-193.
13. Goffman E. Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience. New York:
14. Harper and Row, 1974. 600 p.
Download file .pdf 380.52 kb