Home Releases 2018, №3 (31)

Character of Doctor in A.P. Chekhov's Short Stories «Cvety Zapozdalye» and «Ionych»: Permanent and Variable Aspects in Story Plots

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09"18"

Authors

  • Gedzyuk Elena Anatolyevna Postgraduate student of the department of Russian Literature, Institute of Humanities and Management, MCU. E-mail: garumna@mail.ru

How to link insert

Gedzyuk, E. A. (2018). Character of Doctor in A.P. Chekhov's Short Stories «Cvety Zapozdalye» and «Ionych»: Permanent and Variable Aspects in Story Plots Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №3 (31),
References
1. Istochniki
2. ChexovA.P. Iony'ch // Chexov A.P. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 18 т. Т. 10. М.: Nauka, 1977. 496 s.
3. Chexov A.P. Czvety' zapozdaly'e // Chexov A.P. Poln. sobr. coch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 18 t. T. 1. M.: Nauka, 1974. 608 s.
4. Literatura
5. Bogdanova O.V. Dve redakcii rasskaza A.P. Chexova «Iony'ch» // Literaturny'e napravleniya i techeniya: literaturnogo proizvedeniya. Vy'p. 75. SPb.: SPbGU, 2016.
6. 50 s.
7. Kulikova E.I. K voprosu o stanovlenii realizma v tvorchestve Chexova (sravnitel'ny'j analiz «Czvetov zapozdaly'x» i «Iony'cha») // Voprosy' russkoj i zarubezhnoj literatury'. T. 2. Kujby'shev: [B. i.], 1966. S. 165-182.
8. Larionova M.Ch. Arxetipicheskaya paradigma: mif, skazka, obryad v russkoj literature XIX veka: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.01.01. Taganrog, 2006. 344 s.
9. Loskutnikova M.B. «Vechny'j» obraz Don Zhuana: evropejskie tradicii i vklad A.P. Chexova v ix razrabotku // Vestnik CZMO MGU. Ser. «Filologiya. Kul'turologiya. Pedagogika. Metodika». 2010. № 4. S. 86-91.
10. Loskutnikova M.B. Osobennosti stilya A.P. Chexova (na materiale rasskazov «Dlinny'j yazy'k» i «Dama s sobachkoj») // Vestnik RUDN. Ser. «Literaturovedenie. Zhurnalistika». 2009. № 6. S. 5-13.
11. Makarov D.V. Biblejskie motivy' (vetxozavetny'e i novozavetny'e) v rasskaze A.P. Chexova «Iony'ch» // Vestnik UlGTU. 2013. № 3 (63). S. 16-19.
12. Ovsyaniko-Kulikovskij D.N. Chexov / sost., podgot. teksta, primech. I. Mixajlovoj // Ovsyaniko-Kulikovskij D.N. Literaturno-kriticheskie raboty': v 2 t. T. 1. M.: Xud. lit., 1989.
13. S. 468-481.
14. Romanova G.I. Kartina mira v rasskaze A.P. Chexova «Mechty'» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2017. № 1 (25). S. 8-13.
Download file .pdf 298.05 kb