Home Releases 2019, №2 (34)

Principal Stages of Theme «Woman,s Position in the Society» Evolution in H.A. Jones' Works

Literary Science , UDC: 821.111,82-221 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.02

Authors

  • Merkulova Maya G. Doctor of Philology, docent, professor of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: merkulovamg@mgpu.ru
  • Grigoryeva Mariya Alekseyevna Postgraduate of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: lady-mary_15@mail.ru

How to link insert

Merkulova, M. G. & Grigoryeva, M. A. (2019). Principal Stages of Theme «Woman,s Position in the Society» Evolution in H.A. Jones' Works Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 19-29. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.02
References
1. Istochniki
2. Jones H.A. Mary Goes First. A comedy in Three Acts and an Epilogue. New York: Doubleday, Page and Co., 1914. 163 p.
3. Jones H.A. Mrs. Dane's Defence. A Play in Four Acts. Third edition. New York, London: Samuel French, Ltd., 1905. 127 p.
4. Jones H.A. The Case of Rebellious Susan. A Comedy in Three Acts. London, New York: Macmillan and Co., Ltd., 1897. 118 p.
5. Jones H.A., Herman H. The Silver King. A drama in Five Acts. New York: Samuel French, Ltd., 1907. 169 p.
6. Jones H.A. Whitewashing Julia. An Original Comedy in Three Acts and an Epilo­gue. New York: The Macmillan Company, 1905. 136 p.
7. Literatura
8. Grigor 'eva M.A. Problema obshhestvennogo polozheniya zhenshhiny' v p'esax Genri Artura Dzhonsa («Delo buntarki S'yuzen», «Lzhecz») i razvitie "novoj dramy" v Anglii na rubezhe XIX-XX vekov // Vestnik SPbGUPTD. Ser.: Iskusstvovedenie, filol.
9. nauki. 2018. № 3. P. 129-133.
10. Matunova G.A. Leksicheskaya reprezentaciya genderny'x stereotipov v britanskoj presse nachala XX v. // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe
11. obrazovanie. 2018. № 1 (29). P. 107-111.
12. Merkulova M.G. Retrospekciya v anglijskoj «novoj drame»: istoki, tipologiya, funkcionirovanie: monografiya. М.: Prometej, 2005. 184 p.
13. Trufanova M.I. Social'no-istoricheskie osnovy' semejnoj temy' v romanax «Anna Karenina» L.N. Tolstogo i «Sobstvennik» Dzh. Golsuorsi // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 1 (29). S. 82-88.
14. Domeraski R. A. World Divided: The Plays of Henry Arthur Jones: dissertation . D.Ph.: City University of New York, 1980. 231 p.
15. Goodenough A.W. Henry Arthur Jones: a Study in Dramatic Compromise: disser­tation . D.Ph.: State University of Iowa, Iowa City, Iowa. - September, 1920. 194 p.
16. Jackson R. Plays by Henry Arthur Jones. Cambridge University Press: Cambridge, 1982. 228 p.
17. Internet-resursy'
18. Mary Goes First [E'lektronny'j resurs] // British Theatre Guide / Henry Arthur Jones. Orange Tree Theatre, Richmond, 2008. Review by Philip Fisher. URL: http://british-theatreguide.info/reviews/maryfirst-rev (data obrashheniya: 10.03.2018).
Download file .pdf 335.49 kb